Przejdź do treści

25 lat PSH Lewiatan

Polska Sieć Handlowa Lewiatan świętuje w bieżącym roku 25-lecie prowadzonej działalności. Oznacza to, że należy do grona najdłużej działających sieci handlowych na polskim rynku.

Lewiatan powstał w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca Kupców prowadzących działalność handlową. Główny cel, który przyświecał twórcom Sieci, to zbudowanie organizacji umożliwiającej konkurowanie polskim przedsiębiorcom z silnymi koncernami

Jubileusz 25-lecia Lewiatana:

zagranicznymi, masowo wkraczającymi wówczas na rodzimy rynek. Dziś, po dwudziestu pięciu latach działalności, śmiało można stwierdzić, że ten cel jest z sukcesem realizowany. Lewiatan ma mocne podstawy, na których można budować przyszłość Sieci.

Spotkanie, które zapoczątkowało drogę do sukcesu

Lewiatan 25 lat #1Lewiatan - 25 lat #2

Jednym z najważniejszych momentów w historii sieci Lewiatan było spotkanie właścicieli 10 hurtowni z całej Polski, do którego doszło w listopadzie 1994 roku w hotelu nad Jeziorem Wikaryjskim pod Włocławkiem. Porozumienie, które stało się efektem rozmów polskich przedsiębiorców prowadzących hurtownie spożywcze, zapoczątkowało ich głębszą współpracę oraz zaowocowało stworzeniem konsorcjum zakupowego. Na czele organizacji stanął wówczas Waldemar Nowakowski.
Konsorcjum przyjęło nazwę Lewiatan, nawiązując do działającej w okresie międzywojennym organizacji zrzeszeń gospodarczych – Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, która reprezentowała polski przemysł wobec władz państwowych i wniosła olbrzymi wkład w rozwój ekonomiczny kraju.

Decyzja o współpracy zakupowej pod logo Lewiatan stała się kamieniem węgielnym do stworzenia największej, franczyzowej sieci handlowej w Polsce, zbudowanej według autorskiej, autonomicznej koncepcji.

Ścisła kooperacja inicjatorów porozumienia z biegiem czasu rozwijała się i przenosiła na kolejne obszary działalności, a budowa wokół hurtowni struktur detalicznych stała się jedynie kwestią czasu. Początkowo sklepy funkcjonowały niezależnie, jako partnerzy danej hurtowni. Szybko jednak okazało się, że „tradycyjny” model współpracy nie zabezpieczał w pełni interesów detalistów, którym przyświecały zupełnie inne cele niż hurtownikom. Dostrzeżono zatem potrzebę szerszej integracji sklepów, które zaczęły się zrzeszać w formie regionalnych Stowarzyszeń Lewiatan pod auspicjami powstałej w 1995 roku spółki ZKiP Lewiatan’94 S.A.

 

Przełom XX i XXI wieku czasem ważnych dla Sieci decyzji

Marka własna Lewiatan #1Marka własna Lewiatan #2

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych oddziały Stowarzyszeń zaczęły przekształcać się w kapitałowe spółki operacyjne działające w poszczególnych regionach kraju, których udziałowcami zostali detaliści. Pierwsze z nich zaczęły funkcjonować w 1999 roku na terenie Wielkopolski i Pomorza, natomiast w kolejnym roku powstały spółki regionalne działające, m.in. na obszarze Małopolski, Opolszczyzny, Podbeskidzia (spółka Lewiatan Bielsko-Biała), by wkrótce objąć zasięgiem całą Polskę. Od tego czasu Lewiatan skoncentrował się wyłącznie na prowadzeniu działalności detalicznej oraz na rozwoju struktur regionalnych. Kluczową decyzją strategiczną tego okresu było bez wątpienia zaangażowanie kapitałowe Spółek Regionalnych w Centralę Holdingu ZKiP Lewiatan’ 94. Podjęto prace nad standardami i procedurami działalności sklepów oraz know-how Sieci.

Autorski model partnerskiego systemu franczyzowego, jaki został opracowany, nie miał odpowiednika ani wzoru do naśladowania. Zakładał, że interes franczyzobiorcy musi być priorytetowy i najważniejszy, dlatego też Sieć tworzona była oddolnie przez samych Franczyzobiorców. Ten unikalny, ale jak się później okazało, wyjątkowo skuteczny model systemu współpracy stał się w kolejnych latach również inspiracją dla innych sieci franczyzowych powstających w Polsce.

W 2001 roku doszło do zmiany na stanowisku prezesa Zarządu Centrali Lewiatana, które objął śp. Maciej Michalak. Dzięki zaangażowaniu detalistów skupionych w spółkach regionalnych rozpoczął się okres tworzenia solidnych podstaw i fundamentów dla dalszego funkcjonowania Lewiatana. Zostały powołane robocze Zespoły do Spraw Handlu i Technologii, które do dziś spełniają bardzo ważną rolę konsultacyjną i opiniotwórczą dla projektów o istotnym znaczeniu dla Sieci. Stały się one ważnym organem doradczym dla Zarządu Holdingu. Kluczowa okazała się także decyzja o wprowadzeniu na stałe do oferty sklepów produktów marki własnej. Pierwsze artykuły z logo Lewiatan pojawiły się na półkach sklepowych w 2001 roku, sukcesywnie pnąc się w rankingach sprzedaży ilościowej.  

Dziesięciolecie działalności Lewiatan świętował w 2004 roku, dysponując już liczbą ponad 1.650. zrzeszanych sklepów, które zatrudniały 10.000 pracowników i osiągały 2,88 mld rocznego obrotu.

 

Lewiatan systematycznie pnie się w górę

Sklep #1Sklep #2

W 2005 roku na czele Centrali Sieci Lewiatan stanął Wojciech Kruszewski, który piastuje to stanowisko do dzisiaj. Już w kolejnym roku w eter popłynęły pierwsze spoty telewizyjne Lewiatana i od tego czasu Polska Sieć Handlowa Lewiatan systematycznie reklamuje się w największych, ogólnopolskich mediach – w radiu i w telewizji,  co znacząco wpłynęło na wzrost znajomości i rozpoznawalności marki przez klientów. Sieć rokrocznie umacnia swoją pozycję zarówno w rankingach firm handlowych, jak też w zestawieniach największych przedsiębiorstw działających w Polsce. Eksperci i obserwatorzy rynku podkreślają fenomen organizacji, która  w stosunkowo krótkim czasie  zbudowała dużą sieć handlową w formule franczyzy, nieznanej raczej dotąd na rodzimym rynku.
W czerwcu 2008 roku doszło do zawarcia umowy strategicznej z Emperia Holding. W wyniku porozumienia konsolidacyjnego została utworzona największa grupa handlowa z polskim rodowodem, która otworzyła przed Lewiatanem nowe perspektywy rozwoju.

Obchodząc piętnastolecie istnienia Polska Sieć Handlowa Lewiatan z dumą szczyciła się liczbą sklepów przekraczającą 2.200, rocznym obrotem sięgającym już blisko 5. mld zł oraz łącznym zatrudnieniem ponad 17.000. osób. W tym czasie liczba produktów marki własnej przekroczyła 200 pozycji asortymentowych, a oferowany Uczestnikom Sieci pakiet franczyzowy nie miał sobie równych na rynku. W roku 2009 zmieniono również nazwę Centrali ZKiP Lewiatan’94 na Lewiatan Holding.
Przełomowe wydarzenia dla Lewiatana miały miejsce również w 2011 roku. Dokonano bowiem rewitalizacji marki oraz rebrandingu placówek handlowych. Logo zyskało zdecydowanie bardziej nowoczesną i dynamiczną formę, ale jednoznacznie nawiązującą do historycznego znaku. Najwięcej jednak zmian zaszło w wyglądzie placówek handlowych Sieci. Dzięki nowym rozwiązaniom stały się one nowoczesne i atrakcyjne wizerunkowo, a tym samym bardziej konkurencyjne na rynku. W grudniu 2011 roku, w wyniku umowy zawartej pomiędzy Emperią a Eurocash, Lewiatan wszedł w skład Grupy Eurocash, zyskując najsilniejszego partnera hurtowego w kraju, z solidnym i wszechstronnym zapleczem organizacyjnym, gwarantującym bezpieczeństwo realizacji dostaw towarów do sklepów.

Kolejne lata to dalszy rozwój Sieci. Konsekwentnie prowadzona polityka działań przynoszących bezpośrednie korzyści Franczyzobiorcom Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan oraz rozwój oferowanego pakietu franczyzowego skutkowały wyraźnym wzrostem liczby zrzeszanych placówek, zwłaszcza w formacie supermarketowym, a także istotnym wzrostem powierzchni i dynamiki obrotów sklepów.
Jedność i solidarność Uczestników sieci Lewiatan została zauważona i doceniona przez polskie środowisko handlowe w lutym 2016 roku. Lewiatan, jako lider polskich sieci handlowych, aktywnie przystąpił do konsultacji z organami władzy i administracji rządowej w sprawie projektowanych regulacji podatkowych dla sieci detalicznych. Determinacja kupców z całego kraju, której skutkiem była wielotysięczna manifestacja oraz prowadzone konsultacje z naczelnymi organami władzy państwowej, przyczyniły się do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez środowiska kupieckie w projektowanych zapisach ustawy.

W roku jubileuszu 25-lecia działalności Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan możemy świętować czas wspólnej pracy i dokonań polskich handlowców. Przejdzie on do historii jako przykład sukcesu solidarności, jedności, partnerstwa i nowoczesnego myślenia o handlu. Doświadczenie ćwierćwiecza działalności procentuje na obszarach wpływu Lewiatana w całej Polsce. Z dumą możemy stwierdzić, że osiągamy postawiony w 1994 roku cel. Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu polskich kupców tworzymy największą, franczyzową sieć sklepów spożywczych w Polsce z solidnymi fundamentami na przyszłość. Razem byliśmy, jesteśmy i będziemy silniejsi!

logo-25-lat.jpg

Firmy – założyciele Lewiatana z 1994 roku:

  1. Agnespol Warszawa
  2. Alma Kielce
  3. Bawaja Rypin
  4. Edbol Bydgoszcz
  5. Libra Kraków
  6. Maro Poznań
  7. Martinus Łódź
  8. Nomax Włocławek
  9. Spartan Puck
  10. Witmar Lublin
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij