Przejdź do treści

Polityka cookies i prywatnosci

W wykonaniu obowiązku informacyjnego - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku, adres siedziby: ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek; KRS: 0000089450 NIP: 6181020505  REGON: 250564559;

Dane kontaktowe Administratora - dane do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych, można skontaktować się:

Adres do korespondencji: ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek

Email: zgloszeniarodo@lewiatan.pl

tel. : +48 54 412 78 32

 

  1. Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

2.1. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi oferowanych przez Administratora towarów i usług  – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2.2 wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa); Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3. wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna); przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na wykorzystanie plików cookie a podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;.

2.4. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłaniu informacji marketingowych
w granicach udzielonej przez Panią/Pana zgody (marketing bezpośredni). Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

2.5. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;.

 

W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

Zgoda, o której mowa w pkt. od  2.1 do 2.5 powyżej  może być w każdym momencie wycofana. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna
i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i  może Pani/Pan z niej zrezygnować w każdym czasie.

 

  1.  Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy dostarczania Newslettera przez Lewiatan Holding S.A. lub/i posiadania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – do czasu jej wycofania oraz przez okres, w jakim istnieje prawnie uzasadniony interes dostarczania Newslettera.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora  , będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Dział Handlowy, Dział marketingu  oraz  Zarząd  Administratora;
  • Podmioty świadczące na  rzecz Administratora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu i na zlecenie  Administratora, w tym dostawcy usług IT – w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług i na zasadach oraz  warunkach określonych w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem;

 

  1. Prawa osoby, której  dane osobowe są przetwarzane :

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo sprzeciwu wobec profilowania.

Ponieważ Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan do Lewiatan Holding S.A. tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania newslettera umożliwia korzystanie z dodatkowych możliwości komunikowania oferty Administratora. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij